- Fromia monilis -

 

Klasa:

Red:

Familija: Ophidiasteridae

Latinski naziv: Fromia monilis

Naziv: Necklace sea star

Karakteristike:Rastu do 10 cm. Hrane se mikroorganizmima.
065/aquaria (2782-742); 063/654-784;
011/250-96-37, 011/2322082

<< reference
al punto C 2007